top of page
Hand Sanitizers

ขวด/กระปุก

เครื่องจักรของเรารองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปทั้งระบบเป่าและระบบฉีด อาทิเช่น ขวดพีอี (PE bottle) ขวดพีพี (PP Bottle) ขวดเพ็ต (PET Bottle) กระปุกพีอี (PE Jar) และกระปุกพีพี (PP Jar)

bottom of page