top of page

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด (“บริษัท”) จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม (“ท่าน”) โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สิทธิของท่าน ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อเราได้

 

ข้อมูลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

 

 1. ข้อมูลจากผู้เข้ามาเยี่ยมชม

 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น รวมถึงข้อมูล ข้อความ หรือเนื้อหา ที่ท่านมอบให้กับบริษัทด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือผ่านช่องทางใดก็ตาม โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงบริการ และให้บริการในรูปแบบและการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้

 

หากท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการของท่าน เช่น ชื่อธุรกิจหรือกิจการ ชื่อนามสกุลของเจ้าของกิจการ ที่อยู่สถานประกอบกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลที่บริษัทมีอยู่จะถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัทด้วยตนเอง หากไม่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 

ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่บริษัท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแจ้งบุคคลนั้นให้ทราบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและนโยบายการเก็บข้อมูลฉบับนี้ ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 

 

 1. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมอัตโนมัติ

 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ ความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในระบบ หมายเลขอุปกรณ์ หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่นๆ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น ข้อมูลระบบปฏิบัติการ สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เมื่อท่านได้ทำการกรอกข้อมูลลงบนฟอร์มติดต่อที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และยืนยันการส่งข้อความ หรือการติดต่อโดยตรงของท่าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการติดต่อ แต่ในบางกรณี บริษัทอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

      1. ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม (เช่น ครอบครัวของท่าน เพื่อน ผู้แนะนำ)

      2. ข้อมูลที่ได้รับในนามของชื่อกิจการ ผ่านตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ

 

และอาจมีการบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์โดยอัตโนมัติตามการทำงานของระบบเว็บไซต์ 

 

ข้อมูลจะถูกใช้อย่างไร

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น

 

 1. เพื่อตอบกลับข้อความ ให้บริการ และแจ้งข้อมูลแก่ท่าน

 2. เพื่อติดต่อกับลูกค้า อาจเพื่อการซื้อขาย และประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา

 3. เพื่อเก็บข้อมูลสถิติและใช้วิเคราะห์การใช้งาน เพื่อพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ สำหรับรายการส่งเสริมการขายในอนาคตและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

 

การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามแต่อย่างใด 

 

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของเราถูกโฮสต์โดยแพลตฟอร์มของ Wix.com ซึ่งเป็นตัวกลางผู้ให้บริการการติดต่อระหว่างท่านและบริษัท ข้อมูลของท่านอาจถูกรวบรวมไว้ในคลังข้อมูลของ Wix.com และถูกจัดเก็บ ใช้ และรักษาตามนโยบานความเป็นส่วนตัวของ Wix.com 

 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราเชื่อมต่อกับระบบ Google Analytics และข้อมูลที่ถูกบันทึกอัตโนมัติ อาจมีการบันทึกข้อมูลกับผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อเก็บข้อมูลสถิติและใช้วิเคราะห์การใช้งาน เพื่อพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

สิ่งที่ท่านสามารถทำได้เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

 

ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท ไม่ใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ท่านสามารถ

 1. ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่

 2. ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

 3. ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือหากคำขอของท่านส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ทางบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธคำขอของท่าน

หากท่านมีความประสงค์จะขอให้ทางบริษัทดำเนินการดังกล่าว มีข้อสงสัย หรือปัญหาใด โปรดติดต่อที่บริษัทเป็นอันดับแรก และทางเราจะรีบดำเนินการตรวจสอบและหาทางแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้       

 1. พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ของเรา เพื่อการให้บริการเท่านั้น

 2. หน่วยงานของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฏหมาย

 3. บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท (เช่น การวิเคราะห์และการศึกษาทางการตลาด)

 4. ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

 

การโอนถ่ายสิทธิทางธุรกิจ

 

ในอนาคต หากมีการ ซื้อ ขาย รวมกลุ่ม หรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอน โดยถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินของบริษัท

 

การติดต่อกับบริษัท

 

เมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ บริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำการตอบกลับผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กซ์ หรือ การส่งข้อความบนเฟซบุ๊กของ Perfect Inter Product Co., Ltd. 

นอกเหนือจากนี้ เราอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท และท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้

 

การใช้คุกกี้

 

บริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม อาจเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลของท่าน โดยใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเมื่อท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

โดยคุกกี้ที่ทาง Wix.com ใช้เพื่อโฮสต์เว็บไซต์ของบริษัทมีดังนี้:

_wixAB3 / XSRF-TOKEN / bSession / hs / ssr-caching / svSession

 

หมายเหตุ: อาจมีการใช้คุกกี้ชนิดอื่น ขึ้นอยู่กับการทำงานและนโยบายของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้าเว็บไซต์นี้ของบริษัท

วิธีการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านอีเมล perfect.intp@gmail.com หรือ โทร 02-749-2863

พฤษภาคม 2564

bottom of page